دومين دادگاه عالی در اروپا، تصميم سال ۲۰۰۲  اتحاديه اروپا برای مسدود کردن دارائي‌های سازمان مجاهدين، يک سازمان مخالف دولت ايران ، را لغو کرد.

سازمان مجاهدين در فهرست گروههای تروريستی اتحاديه اروپا و وزارت امور خارجه آمريکا قرار دارد، در حاليکه سازمان مجادين مدعی است که به نادرستی در چنين فهرستی قرار گرفته است.

سازمان مجاهدين هدف سرنگون کردن جمهوری اسلامی را دارد و صدام حسين، ديکتاتور مخلوع عراق، در اواسط دهه ۱۹۸۰ به آنها در خاک عراق پناه داده بود.