بدنبال انتشار کتاب خاطرات آقای کالين پاول، وزير امورخارجه اسبق آمريکا، در فرانسه توسط موسسه انتشاراتی اوديل ژاکوب در استان نرماندی، بنياد دوستداران فرهنگ فرانسه و آمريکا از وی قدردانی به عمل آورد و آقای والری ژيسکاردستن رئيس جمهوری اسبق فرانسه جايزه دوتوکويل را به وی اهدا کرد.