محمد يونس، برنده جايزه صلح نوبل از رهبران جهان خواستار مبارزه با فقر شده و آنرا تهديدی عليه صلح بين المللی خوانده است. 

آقای يونس روز گذشته هنگام دريافت جايزه پر افتخار صلح نوبل در شهر اُسلو، پايتخت نروژ گفت استيصال، نوميدی، عداوت و خشم ناشی از فقر صلح و آرامش را در هيچ جامعه ای بارور نخواهد ساخت.

آقای يونس گفت، تروريسم با توسل به نيروی نظامی از بين نمی رود، و جهت نيل به صلح پايدار، به جای سرمايه گذاری در راه دستيابی به تسليحات، استفاده از سرمايه و منابع به منظور پيشرفت زندگی طبقات فقير، استراتژی به مراتب بهتری است.

جايزه امسال صلح نوبل به محمد يونس، اقتصاددان تبعه بنگلادش و مؤسس بانک گرَمين تعلق گرفت. يونس اين بانک را سی سال با هدف اعطاء وامهای کوچک با بهره ناچيز و يا بدون بهره به نيازمندان بنا نهاد.