فکر اسکان انسان در ماه از سالها پيش در ناسا شکل گرفت، و برای اين منظور بر روی نقاط مختلفی بويژه در دو قطب ماه تمرکز داده شده بود. فعلا ناسا گودی بزرگی را در قطب جنوبی ماه برای اين کار در نظر گرفته است. اما تصميم نهايی در اين مورد به پس از فرستادن مدارگرد اکتشافی ماه در سال ۲۰۰۸ و همچنين  تکميل نقشه کامل ماه موکول شده است.