هماهنگ کننده روابط بين برلين و واشنگتن، با اشاره به انتشار گزارش گروه اطلاعاتی عراق که مذاکره مستقيم بين آمريکا و همسايگان عراق را ضروری دانسته است، گفت که مذاکرات مستقيم بين کشورها البته بسيار سودمندتر خواهد بود. گروه اطلاعاتی عراق که متشکل است از اعضای دو حزب آمريکا به رياست جيمز بيکر، وزير اسبق امورخارجه، و  لی هميلتون، نماينده سابق کنگره و رئيس سابق کميسيون روابط خارجی مجلس نمايندگان، از رئيس جمهوری آمريکا خواست تاريخی برای شروع تغيير مسئوليتِ نيروها، از رزمی به پشتيبانی، تعيين کند، به طوری که تا اوائل ۲۰۰۸ اين تحول کامل شده باشد.