با اينکه در سالهای اخير زنان پيشرفت های چندی در کشورهای عربی کرده اند، به حقوقی دست يافته اند و مقاماتی در دولت کسب کرده اند و يا وارد مجلس شده اند، لاکن گزارش سالانه طرح توسعه سازمان ملل متحد از قول چندين فعال زن می گويد که اين پيشرفتها کم عمق بوده و صرفا جنبه رويه کارانه دارد. و همين يکی از دلايلی است که پيشرفت عمومی در کشورهای عربی را، در مقايسه با کشورهايی که زنان از حقوق مساوی با مردان برخوردارند، با مانع روبرو کرده است.