تونی بلر نخست وزير بريتانيا ميگويد مهاجرانی که ميخواهند در بريتانيا زندگی کنند بايد به ارزش ها و قوانين بريتيانيا احترام بگذارند و به آنها عمل کنند.

 آقای بلر در عين حال برای تشويق مهاجران و اقليت ها به جذب شدن در جامعه بريتيانيا تدابير و تصميمات جديدی را نيز اعلام کرد.

آقای بلر گفت مهاجرانی که قصد سکونت و زندگی در بريتانيا را دارند بايد زبان انگليسی بدانند و آگاهی خود را به اين زبان در امتحان ثابت کنند .

نخست وزير بريتانيا همچنين گفت گروههای قومی و مذهبی که ميخواهند از کمک های دولتی برخوردار شوند بايد ثابت کنند که جذب شدن به جامعه بريتاينا را ترويج ميکنند.

آقای بلر اذعان کرد که سُنّت احترام به فرهنگ های مختلف در بريتانيا از سال گدذشته که شبکه حمل و نقل زمينی لندن مورد حملات تروريستی قرار گرفت مورد سئوال قرار گرفته است. با اينحال آقای بلر گفت نبايد به افراطيون و حاميان تبعيض های نژادی و قومی امکان داد که سُنّت تحمل پذيری در بريتانيا را از بين ببرند.