روز دهم ماه دسامبر سال ۱۹۴۸ ميلادی سازمان ملل متحد در اعلاميه جهانی حقوق بشر، آزادی بدون چون و چرای بيان را که شامل آزادی جرايد نيز می شود تصويب کرد.  ماده نوزدهم اين اعلاميه می گويد هر فرد بايد از آزادی عقيده و آزادی بيان بدون هيچ شرطی برخوردار باشد. 

گروه گزارشگران بدون مرز بعد از نزديک به ۶۰ سال از انتشار اين اعلاميه، آزادی جرايد را در ۱۶۸ کشور ارزيابی کرده است.