آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان، روز سه شنبه پنجم دسامبر با ژاک شيراک و لخ کاچينسکی، رهبران فرانسه و لهستان، ديدار کرد، و سپس هر سه در يک کنفرانس مطبوعاتی شرکت کردند.  گفته می شود که صدر اعظم آلمان در اين ديدار تلاش کرد تا روابط و مناسبات آلمان را با فرانسه و لهستان توسعه بخشد. اين سه کشور علاوه بر تاريخ  و رسوم مشترک، ظرف سالهای اخير به يکديگر نزديک شده اند و هر سال تعداد زيادی از دانش آموزان هريک از اين کشورها به دو کشور ديگر رفته و پيوندهای فی مابين را محکم تر می سازند. علاوه بر تاکيد بر اين پيوندها، رهبران سه کشور درباره مناسبات و روابط اقتصادی نيز گفتگو کردند.