دکتر عليرضا نوری زاده، نويسنده، روزنامه نگار و تحليل گر مسايل سياسی مقيم لندن، در پاسخ به پرسش خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا اين مسئله را مورد بررسی قرار داد که آقای محمود احمدی نژاد در مراسم باشکوه و پر رقص و آواز افتتاحيه بازی های آسياسی در قطر شرکت کرد و همين که خبر شرکت رئيس جمهوری اسلامی ايران در اين مراسم پخش شد طرفداران ايشان گفتند که وی صرفا در ابتدای مراسم شرکت کرد و سپس آن را ترک گفت. ولی از آنجا که عکس ها و فيلم اين مراسم بوسيله خبرگزاری ها، از جمله تلويزيون قطر  پخش شد ديگر جای انکاری باقی نمی ماند.  ولی اکنون طرفداران احمدی نژاد می گويند اينها همه دروغ است و تصوير رئيس جمهوری اسلامی را با تکنيک های پيشرفته ويراستاری فيلم مونتاژ کرده اند، و ايشان هرگز در مراسم رقص و آواز حضور نداشته است.