رئيس جمهوری لهستان در گفتگويی با يک نشريه آلمانی از ماهيت روابط آلمان و روسيه ابراز ناخشنودی کرده است. لخ کاچينسکی می گويد که روسيه با افزايش زرادخانه تسليحاتی اش در صدد اعمال نفوذ در اروپاست، و اين مسئله او را نگران می کند. 

لخ کاچينسکی با اشاره به اوضاع داخلی روسيه و کشته شدن مخالفين ولاديمير پوتين گفت اين درست است که پوتين در مورد اين قتل ها دستور رسيدگی داده است، ولی آيا اين دستور چيزی بيش از رويه کاری است؟