آقای امير حسين موحدی، سخنگوی درون مرزی کميـته بحران زندانيان سياسی، در گفتگويی با خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا اظهار داشت که دو جوان ايرانی، که به ترکيه پناهنده شده بودند، با وعده و وعيد های جمهوری اسلامی به ايران برگردانده شدند. اين دو جوان در پی بازگشت دستگر شده و در زندان خوی زندانی شدند.