پاپ بنديکت شانزده در سومين روز ديدار از ترکيه به مسجد حاجيه صوفيه در استانبول رفت و با  مفتی اعظم ملاقات کرد.

مسجد حاجيه صوفيه که تا نيمه قرن پانزدهم بزرگترين کليسای کاتوليک جهان بود امروز به يک موزه تلريخی تبديل شده است.