دولت چاد ازسازمان ملل متحد خواسته است ترتيبی اتخاذ کند که بيش از ۲۰۰ هزار آواره سودانی ازمرز ناآرام وبی ثبات چاد وسودان منتقل شوند.

احمت علام- می Ahmat Allam-Mi  وزيرامورخارجه چاد روز چهارشنبه اظهارداشت دولت چاد معتقد است که ضرورت ايجاب می کند که اردوگاه های آوارگان به طرف غرب نقل مکان داده شوند.

يک مقام چاد روزسه شنبه گفته بود برخی از آوارگان برای بی ثبات ساختن چاد، با سودان همکاری می کنند.

چاد بارها سودان را متهم ساخته است که از شورشيان مخالف ادريس دبی  Idriss Deby  رئيس جمهوری چاد حمايت می کند، اما دولت سودان اين اتهام را تکذيب می کند.

آقای علام- می گفت چاد خود را درحالت جنگ با سودان می داند، هرچند که دولت چاد رسما به سودان اعلان جنگ نداده است.

کميساريای عالی پناهندگان وابسته به سازمان ملل متحد اداره اردوگاه های آوارگان سودان را که عده ای حدود ۲۱۸ هزار نفر از ساکنان منطقه آشوب زده دارفور را اسکان داده است، برعهده دارد.