تازه ترين گفتگوی اتحاديه اروپا با ترکيه درباره موضع اين کشوردرقبال قبرس با شکست مواجه شد واين خطر را به وجود آورد که درخواست ترکيه برای عضويت دراتحاديه ۲۵  عضوی اروپا احتمالا به حال تعليق درآيد.

 وزيرامورخارجه فنلاند که درحال حاضرکشورمتبوع وی رياست ادواری اتحاديه اروپا را برعهده دارد، روز دوشنبه اظهارداشت هيچ توافقی ميان طرفين ترک وقبرسی صورت نگرفت. وزير امورخارجه فنلاند اين نظر را به دنبال گفتگوهای خود با وزيران امورخارجه ترکيه وقبرس درفنلاند ابرازداشت.

 

ترکيه طبق سنت های متعارف درمعاهده اتحاديه اروپا حاضرنيست حريم هوائی وبنادرخود را به روی دولت يونانی قبرس بگشايد.

 

وزيرامورخارجه ترکيه متعاقبا قبرس رامتهم ساخت که ازحق وتوی خود دراين مورد سوء استفاده کرده است. ترکيه موکدا می گويد که مساله قبرس يک مساله سياسی است ونبايد درگفتگوهای مربوط به عضويت  ترکيه دراتحاديه اروپا تاثيرداشته باشد.

با اين حال کميسارگسترش اتحاديه اروپا اظهار داشت تصورنمی کند که مساله قبرس گفتگوهای مربوط به عضويت ترکيه را به حال تعليق درآورد، اما احتمالا روند گفتگوها را آهسته ترخواهد ساخت.