در سيزدهمين جشنواره تئاتر ايرانی در کلن (آلمان) دو نمايشنامه از نويسنده ايرانی اکبر رادی  به نام های کاکتوس  و شب بخير جناب کنت به نمايش در آمد. خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا در باره اين دونمايشنامه با کارگردان آن، خانم معصومه تقی پور، و يکی از بازيگران آن خانم مريم کاظمی به گفتگو نشست. اين دو درباره شرايط و داستان اين نمايشنامه توضيحاتی دادند.