اخيرا انجمن دمکراسی برای ايران نشستی در کلن (آلمان) برگزار کرد تحت عنوان «ايران در آسنانه فاجعه ای ديگر يا گشايشی نو» که تعدادی از رهبران سياسی اپوزيسيون جمهوری اسلامی در آن شرکت کرده و نظرات خود را ييرامون مسايل ايران بيان کردند.

در پايان اين نشست آقای فريدون احمدی از رهبران فدائيان خلق (اکثريت) که از شرکت کنندگان در اين جلسه بود در گفتگويی با خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا پيرامون اين نشست توضيحاتی داد.

m