وزارت امورخارجه آمريکا می گويد پرزيدنت بوش قصد دارد پيشنهاد کند که ترتيبی برای مشارکت پنج کشورغيرعضو دراتحاديه ناتو داده شود. منظور از مشارکت اين پنج کشور، قابليت گسترش ناتو خواهد بود.

جلسه سران ناتو هفته آينده با شرکت پنج کشور مدعو درجمهوری لتونی تشکيل خواهد شد. نيکولاس برنز معاون وزارت امورخارجه آمريکا روز سه شنبه اظهارداشت ازاستراليا، فنلاند، ژاپن، کره جنوبی وسوئد دعوت به عمل خواهد آمد که درگسترش برنامه های آموزشی وجلسات ناتو، با ۲۶ کشورعضو اين اتحاديه مشارکت کنند.

آقای برنزافزود طرح رئيس جمهوری آمريکا برای ايجاد دگرگونی درناتو ، جهت گيری گسترده تری را درسطح جهان به اين اتحاديه دفاعی خواهد بخشيد به گونه ای که بهتر بتواند درخارج ازاروپا عمل کند.

به گفته آقای برنز، پرزيدنت بوش همچنين از اعضای ناتو خواهد خواست که هزينه های دفاعی خود را افزايش دهند، زيرا ناتو برای دستيابی به سيستم ها وقابليت های مورد نيازبرای جنگ های مدرن، احتياج به اعتبارات بيشتری دارد. پرزيدنت بوش سفرخود را برای شرکت دراجلاس ناتو، با ديداراز استونی در روزدوشنبه آغازخواهد کرد.