خبرگزاری رسمی چين، شين هوا، گزارش داد که در اثر سقوط يک اتوبوس از پلی واقع در شمال چين، هشت کودک کشته و نه کودک زخمی شدند.

حادثه، روز سه‌شنبه، امروز، در پنجاه کيلومتری شهر هاربين، واقع در ايالت هيلانگ جيانگ چين رخ داد.  پنجاه شاگرد مدرسه مسافران اين اتوبوس بودند.

تحقيقات اوليه نشان مي‌دهد که راننده پروانه رانندگی اتوبوس نداشت.

جاده‌های چين از جمله مرگبارترين جاده‌های جهان هستند. گزارش‌های رسمی دولت چين حاکی است که سال گذشته يکصدهزار نفر در اير سوانح رانندگی در جاده‌های چين کشته شدند.