سازمان عفو بين الملل نسبت به بازداشت يک بلوگ نويس اينترنت و زندانی شدن يک نماينده پارلمان درمصرابرازنگرانی کرده است.

سازمان عفو بين الملل که يک گروه مدافع حقوق بشراست ومقرآن درلندن قراردارد، می گويد اين اقدامات بيانگر" تضعيف بيشتر" اصل آزادی بيان در مصراست.

عبدالکريم سليمان، بلوگ نويس ۲۲ ساله، هفته گذشته به علت پخش مقاله ای دراينترنت که نسبت به اسلام، دولت مصر ودانشگاه اسلامی الازهر انتقاد آميزتلقی می گرديد، درشهراسکندريه بازداشت شد.

سليمان پيشتربه خاطرنوشته های خود، از مدرسه اخراج شده بود.

طلعت سادات، نماينده پارلمان مصرنيزکه چندی پيش ادعا کرده بود که مقامات بلندپايه نظامی مصر درترور عموی وی انورسادات رئيس جمهوری مصردرسال ۱۹۸۲ دست داشته اند، اخيرا به يک سال زندان محکوم گرديده است.