يک گروه عمده مدافع حقوق بشرمی گويد شکنجه به گونه ای گسترده ومداوم درجمهوری چچن روسيه اِعمال می شود.

ناطران حقوق بشر درگزارشی که روز دوشنبه به کميته ضد شکنجه سازمان ملل متحد تسليم داشت، خاطرنشان ساخته است که مقامات روسيه برای کسب اطلاعاتی پيرامون نيروهای شورشی، در زندان های رسمی وسری دست به شکنجه افراد می زنند. دراين گزارش که برمبنای مصاحبه با زندانيان پيشين تهيه گرديده است، آمده است مضروب ساختن زندانيان با سيم برق، سوزاندن بدن زندانيان با ميله های فلزی داغ و شوک های برقی، ازجمله شيوه هائی است که نيروهای وابسته به مسکو درچچن به آن متوسل می شوند.

مديرامور اروپا و آسيای مرکزی سازمان نظارت برحقوق بشرازکميته ضد شکنجه سازمان ملل متحد خواسته است که از روسيه بخواهد که اقدامات واقعی وملموسی را درجهت متوقف ساختن اِعمال شکنجه به عمل آورد. وی همچنين اظهارداشت مسکو بايد گزارش های مربوط به موارد شکنجه را مورد تحقيق قراردهد وخسارت های لازم را برای قربانيان تامين کند.

مقامات روسيه اِعمال شکنجه را درهمه نقاط روسيه، ازجمله درچچن، تکذيب می کنند.

m