به مشروح گزارش خبرنگار ويژه بخش فارسی صدای آمريکا درباره پيشنهاد روسيه پيرامون تاسيس يک شرکت جديد همراه با جمهوری اسلامی ايران برای غنی سازی اورانيوم در خاک روسيه توجه فرمائيد.