فيليپه کالدرون رئيس جمهوری منتخب مکزيک و پرزيدنت بوش می گويند توافق کرده اند که در راه تقويت روابط دو جانبه همکاری کنند.

طرفين اين نظر را به دنبال ملاقات روزپنجشنبه خود با يکديگردرکاخ سفيد ابرازداشتند. آقای کالدرون کمترازيک ماه بعد زمام امورمکزيک را دردست خواهد گرفت.

پرزيدنت بوش، مکزيک را اولويت دولت خود خواند وگفت مذاکرات او با آقای کالدرون بر مبادلات بازرگانی، امورمهاجرت و مبارزه با مواد مخدر متمرکزبود.

رئيس جمهوری منتخب مکزيک اظهار داشت دوکشوراميدوارند مناسبات بازرگانی خود را بهبود بخشند و افزود اين مناسبات بايد ازطريق مشاغلی با حقوق بيشتر و افزايش سرمايه گذاری تقويت يابد.

اين گفتگوها درحالی صورت گرفت که آقای کالدرون وسايرمقامات مکزيک طرح آمريکا را درمورد احداث يک حصار ۱۱۰۰ کيلومتری در طول بخشی از مرز آمريکا و مکزيک مورد انتقاد قرار داده اند.