رئيس سازمان اطلاعاتی بريتانيا می‌گويد تشکيلات او از سی توطئه بالقوه ترور با خبر است.

اليزا منينگهام بولر، رئيس سازمان موسوم به " ام آی پنج" می‌گويد ماموران اطلاعاتی هم اکنون فعاليهای قريب دويست گروه و بيش از هزار و ششصد نفر افراد مورد ظنّ در توطئه برای عمليات تروريستی در بريتانيا و خارج از بريتانيا را زير نظر دارند. وی گفت ماموران پنج توطئه عمده تروريستی را که پس از حملات سال گذشته به شبکه حمل و نقل زمينی لندن طراحی شده بود، کشف و خنثی کرده اند.

رئيس سازمان اطلاعاتی بريتانيا گفت القاعده مستقر در پاکستان با بسياری از توطئه ها ارتباط دارد. وی افراطيون، و بخصوص نوجوانانی را که افراطيون برای ارتکاب عمليات انتحاری تعليم و پرورش ميدهند بزرگترين عامل در عمليات تروريستی دانست.