دولت نپال وشورشيان مائوئيست اين کشوردرمورد قراردادن سلاح های شورشيان تحت نظارت سازمان ملل متحد وتشکيل يک دولت موقت که مائوئيست ها نيز درآن مشارکت خواهند داشت، به توافق رسيدند.

طرفين روزسه شنبه ودرپايان گفتگوهائی که يک روز به طول انجاميد، اعلام داشتند که سلاح های متعلق به شورشيان دريک نقطه امن انبارخواهد شد وسازمان ملل متحد ازنزديک اين سلاح ها را زيرنظرخواهد گرفت.

ناظران سازمان ملل متحد برای زيرنظرگيری سلاح ها ، از دوربين وتجهيزات مراقبتی ديگری استفاده خواهند کرد. تعدادی مساوی ازسلاح های دولتی نيزدرانبار قرار خواهد گرفت. طرفين همچنين توافق کردند که تصميم درباره آينده پادشاهی نپال را تا تشکيل مجلس موسسان که قراراست اعضای آن سال آينده انتخاب شوند، به تعويق اندازند.

مجلس موسسان ، قانون اساسی جديد نپال را آماده خواهد ساخت که خواست اصلی شورشيان برای پايان دادن به شورش ۱۰ ساله خود به شمار می رود. تاکنون بيش از ۱۰هزارنفر جان خود را دراين شورش ازدست داده اند.

m