دولت فنلاند که رياست ادواری اتحاديه اروپا را بر عهده دارد با اجرای حکم اعدام رهبر مخلوع عراق مخالفت به عمل آورد. به مشروح گزارش خبرنگار ويژه بخش فارسی صدای آمريکا درباره واکنش محافل ديگر اروپايی دررابطه با اين حکم  توجه فرمائيد.