عفو بين الملل منصفانه بودن محاکمه صدام حسين را مورد سئوال قرار داده است.

مقامات اين گروه حقوق بشری مستقر در لندن ميگويند مراحل رسيدگی با اشتباهاتی جدی همراه بود و محاکمه بيطرفانه انجام نگرفت.

 عفو بين الملل همچنين تعيين مجازات مرگ برای رئيس جمهوری مخلوع عراق و دو دستيار ارشد او را، که در جنايت عليه بشريت مجرم شناخته شدند، تقبيح و محکوم کرد.