کاخ سفيد ضمن استقبال از حکم امروز دادگاه در مورد مجرميت و تعيين مجازات مرگ برای صدام حسين، امروز را برای مردم عراق روزی خوب توصيف کرده است.

 تونی اسنو سخنگوی کاخ سفيد گفت مجرم شناخته شدن صدام مويد استقلال قوه قضائيه عراق است.

اما وکلای مدافع صدام ميگويند زمان بندی اعلام حکم به گونه ای انجام گرفته بود که به احزب جمهوريخواه پرزيدنت بوش در انتخابات اين هفته کمک کند- اتهامی که آقای اسنو آن را رد کرد.

پيشتر زالمای خليل زاد سفير آمريکا در عراق گفته بود مجرم شناخته شدن صدام حسين در اتهام جنايت عليه بشريت، برای دموکراسی جوان عراق مرحله ای مهم محسوب ميشود.

 خليل زاد گفت بسته شدن پرونده صدام به مردم عراق فرصت ميدهد متحد شوند و برای خود آينده ای بهتر بسازند. با اينحال سفير آمريکا در عراق با پيش بينی احتمال بروز خشونت های فرقه ای گفت ممکن است چند هفته آينده برای عراق هفته هائی دشوار باشد.

 مارگارت بکت وزير امورخارجه بريتانيا از اعلام قضاوت دادگاه در مورد صدام حسين و دستياران او برای جرائمی که وی آنها را وحشتناک خواند استقبال کرد.

 بريتانيا مخالف مجازات مرگ است، اما خانم بکت گفت اين حق مردم عراق بود که در مورد چگونگی مجازات صدام و دستيارانش تصميم بگيرند.

 در همين حال لوئيس آربور کميسر حقوق بشر در سازمان ملل متحد از عراق خواست که صدام را ، حتی در صورتی که حکم اعدامش در مراحل فرجام تائيد شود اعدام نکند

سفير امريکا در عراق از قضات و وکلای عراقی دادگاه برای شجاعتی که در مقابل تهديد و ارعاب ها از خود نشان داند تحسين بعمل آورد . سه وکيل مدافع صدام در ايامی که محاکمه او جريان داشت به قتل رسيدند که موجب شد تيم وکلای مدافع به کافی نبودن تدابير امنيتی اعتراض کنند.