مطبوعات اسرائيل خبر ميدهند نيروهای زمينی آن کشور با پشتيبانی هليکوپترهای توپدار دستکم ۹ فلسطينی را در حملاتی که در شمال غزه عليه ستيزه جويان انجام دادند، به هلاکت رساندند.

امروز چهارشنبه نيروهای اسرائيلی پيش از طلوع خورشيد به شهرک "بنت هنون" در شمال غزه وارد و با ستيزه جويان فلسطينی وارد درگيری مسلحانه شدند.

اين عمليات نظامی يکی از بزرگترين اقدامات نظامی است که اسرائيل در باريکه غزه از زمان ربوده شدن گيلاد شليت سرباز اسرائيلی در يورش مرزی چهار ماه پيش ستيزه جويان، به اجرا ميگزارد.

مقامات فلسطينی گفتند دستکم ٣٠ نفر در نبردهای مسلحانه امروز زخمی شده اند که اکثراً مردان مسلح بودند در عين آنکه چند غير نظامی هم در ميان آنها ديده ميشوند.

ارتش اسرائيل گفت چند حمله هوائی عليه ستيزه جويانی که به نيروهای اسرائيلی نزديک ميشدند و يا در حال کارگذاشتن بمب بودند، انجام داده است.

تراکم سربازان اسرائيلی و وسائل نقليه زرهی بيشتری در نزديکی مرز اسرائيل با جنوب غزه، ديده ميشود.

امروز اهود اولمرت نخست وزير اسرائيل با وزرای دفاع و امنيـت کابينه خود، جلسه دارد.  آنها درباره گسترش تهاجم غزه گفتگو خواهند کرد.

نيروهای اسرائيلی از ماه ژوئن تا کنون مرتباً حملاتی را در غزه با هدف متوقف کردن ستيزه جويان از قاچاق اسلحه و پرتاب راکت به شهرهای اسرائيلی، به اجرا گزارده اند.