بيش از ۶۵۰۰ سرباز آلمانی در نقاط مختلف جهان از جمله در آفريقا و خاورميانه جهت حفظ آرامش و برقراری ثبات در ماموزيت بسر می برند. دولت آلمان قصد دارد تعداد سربازان خود در بوسنی را، که هماکنون به حدود ۱۰۰۰ نفر  می رسد، کاهش دهد. به مشروح گزارش خبرنگار ويژه بخش فارسی صدای آمريکا دراين باره توجه فرمائيد.