سفير آمريکا در عراق می گويد گزارشهای مربوط به اختلافات ميان واشنگتن و بغداد که در هفته گذشته ظهور کرد از اهميت چندانی برخوردار نيست. به مشروح گزارش خبرنگار ويژه بخش فارسی صدای آمريکا در اين باره توجه فرمائيد.