به مشروح گزارش خبرنگار ويژه بخش فارسی صدای آمريکا درباره آثار و شواهد علنی و غير علنی اما غير قابل انکار جمهوری اسلامی در عراق توجه فرمائيد.