دکتر عليرضا نوری زاده، نويسنده، روزنامه نگار و تحليل گر مسايل سياسی مقيم لندن، در پاسخ به پرسش بهروز عباسی خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا، وضعيت عراق و افزايش فشارها بر نخست وزير آن کشور برای مقابله با شبه نظاميان و عدم امنيت در عراق را مورد بررسی قرار ميدهد.