اياز الدين احمد، رئيس جمهوری بنگلادش با هيئت دولت و شخصيتهای مخالف دولت ديدار کرده است. " hspace=2 src="/persian/images/ap_bangladesh_protest_police_28oct06_eng_195.jpg" width=210 align=left vspace=2 border=0>

اين ديدار روز گذشته به منظور رفع بن بست جاری در اين رابطه که چه کسی بايد در رأس حکومت موقت بنگلادش قرار گيرد، انجام پذيرفت.

از روز جمعه گذشته تا کنون در جريان خشونتها و ناآراميهای ميان گروههایسياسی رقيب دست کم ۱۴ نفر کشته و صدها نفر مجروح شده اند.

اين ناآراميها زمانی آغاز شد که رئيس دادگستری که قرار بود رهبری موقت حکومت بنگلادش را به دست گيرد، از پذيرفتن اين مقام صرفنظر کرد.

با اين وجود، به نظر می رسد که روند مذاکرات مربوط به جانشين احتمالی رهبری کشور، به خاطر امتناع اپوزيسيون از پذيرفتن پيشنهاد قرار گرفتن اياز الدين محمد در اين مقام مجدداً از حرکت باز ايستد.

رهبر بنگلادش می گويد، به منظور بحث پيرامون اينکه تا انتخابات ماه ژانويه آينده چه کسی بايد بطور موقت در رأس حکومت کشور قرار گيرد، امروز بارديگر با رهبران احزاب سياسی ديدار خواهد کرد.