منوچهر متکی ، وزير امور خارجه جمهوری اسلامی ايران، پس از ديدار با «بشار الاسد»، رئيس جمهوری سوريه، در دمشق گفت دو کشور ايران و سوريه به خروج  نيروهای خارجی از عراق و اشاعه ثبات در آنکشور توافق کردند.

آقای متکی دررابطه با تحولات در عراق، اراضی فلسطينيها، و لبنان پيامی  از سوی رئيس جمهوری ايران به آقای «اسد» تسليم کرد.

وزير امور خارجه جمهوری اسلامی گفت هر دو کشور ايران و سوريه موافقت کردند که از دولت عراق بايد حمايت شود، و به مردم عراق اجازه داده شود نسبت به آينده کشور خود تصميم بگيرند.

ايالات متحده امريکا، ايران و سوريه را متهم ميکند با دخالتهای خود درامور عراق، و اجازه عبور به شورشيان از مرزهای خود برای ورود به عراق، به بی ثباتی در آنکشور دامن ميزنند. ايران و سوريه چنين اتهامی را رد ميکنند.

آقای متکی با رهبران  گروههای ستيزه جوی حماس و جهاد اسلامی نيز ديدار کرد.