دادستان کل آرژانتين عليه هاشمی رفسنجانی رئيس جمهوری سابق ايران و دستيارانش به اتهام صدور دستور بمب گذاری سال ١٩٩٤در يک مرکز فرهنگی جامعه يهوديان در شهر بوئنوس آيرس، اعلام جرم کرده است.  ٨٥ نفردر اين بمب گذاری جان خود را از دست دادند و عده ای حدود ٣٠٠ نفر مجروح شدند.

آلبرتو نيسمن رئيس دادستانی آرژانتين گفت مأمورين تحقيقات آرژانتين به اين نتيجه رسيده اند که رهبری ارشد رژيم ايران در سال ١٩٩٣ تصميم به بمب گذاری در اين انجمن يهوديان را گرفته و به گروه ستيزه جوی حزب الله مستقر در لبنان دستور اجرای آن را داده است.

ايران و حزب الله بارها هرگونه دست داشتن در بمب گذاری بوينوس آيرس را تکذيب کرده اند.  هنوز حکم محکوميت برای هيچ کس در ارتباط با اين حمله که يکی از شديدترين حملات تروريستی در تاريخ آرژانتين است، صادر نشده است.

دادستانان آرژانتين در ارتباط با اين پرونده عليه هفت نفر از مقامات ارشد ايران از جمله آقای هاشمی رفسنجانی رئيس جمهوری وقت رژيم ايران، علی ولايتی وزير امور خارجه، و علی فلاحيان وزير اطلاعات در دولت وی، و نيز دو فرمانده سپاه پاسداران، و دو ديپلومات، اعلام جرم کرده اند.  دادستانان همچنين عليه "عماد فيض مقنيه" مقام ارشد سابق حزب الله، اعلام جرم کرده اند.

تصميم صدور حکم توقيف بين المللی برای مقامات رژيم تهران به عهده "رودولفو کانيکوبا کورال" قاضی فدرال آرژانتين است.