مقامات وزارت دفاع آلمان اعلام کردند در باره استفاده ناشايست جمعی از سربازان آلمانی با يک جمجمه بدست آمده در يکی از گورستان‌های دسته‌جمعی در افغانستان تحقيق مي‌کنند.    عکس‌های انتشار يافته در يک مجله آلماني، سربازان را در حال ژست گرفتن در کنار اين جمجمه نشان مي‌دهد.

روزنامه بيلد Bild در گزارش خ د يادآور شد که اين عکس‌ها در سال ۲۰۰۳ نزديک کابل برداشته شده بودند، ولی روزنامه از منشاء جمجمه و قدمت آن اطلاعی در دست ندارد.

جوزف يونگ، وزير دفاع آلمان عکس‌های مذکور را تهوع‌آور و غيرقابل درک توصيف کرد و گفت چنين رفتاری از سوی سربازان آلمانی تحمل نخواهد شد.

آلمان دوهزار و هشتصد سرباز در افغانستان دارد که به عنوان بخشی از نيروی چند مليتی ناتو خدمت مي‌کنند. ماه گذشته مجلس آلمان رای داد که ماموريت سربازان آلمانی در افغانستان يک سال ديگر تمديد شود.

در يکی از عکس‌ها سربازها در حال بالاگرفتن جمجمه ديده مي‌شوند و در عکس ديگر آن را به عنوان تزئين روی وسيله نقليه خود مي‌گذارند.  سرباز ديگری بخشی از اندام عريان خود را در کنار جمجمه نشان مي‌دهد.

روزنامه بيلد حاضر نشد توضيح دهد که عکس‌ها را از کجا آورده است.