پرزيدنت بوش در کنفرانس خبری امروز خود در کاخ سفيد که بيشتر تحت الشعاع اوضاع در عراق بود، به پرسش هائی نيز در باره ايران و سوريه پاسخ داد.

پرزيدنت بوش گفت دنيا از ايران و سوريه انتظار کمک به عراق را دارد.

 پرزيدنت بوش همچنين خواستار کمک ايران به لبنان برای موفقيت در پيشبرد دموکراسی شد، و به سوريه عليه تضعيف آن هشدار داد.

پرزيدنت بوش گفت برای ايران راهی بهتر از دنبال تسليحات اتمی رفتن وجود دارد، و هشدار داد که اگر تهران به غنی سازی اورانيوم ادامه دهد، مردم ايران را منزوی تر خواهد کرد.