هند ميگويد قانون جديدی که هدف آن حراست از زنان در مقابل خشونت های خانوادگی است، از روز پنجشنبه به اجرا گذاشته ميشود.

اين قانون بدرفتاری جسمی، جنسی، لحنی ، احساسی و اقتصادی را، خواه عملا انجام گرفته باشد، يا تهديد به انجام آن شده باشد، جزو خشونت های خانوادگی می شناسد.

وزارت امور زنان و کودکان ميگويد هدف اين قانون حراست از زن در مقابل خشونت شوهر و ديگر بستگان مرد است.

حراست های قانون شامل زن سابق، خواهر، مادر و مادرزن نيز می شود.