سربازان اسرائيلی که به گفته شهود عينی صبح دوشنبه (امروز) در حال تعقيب يک عنصر مسلح عضو کميته مقاومت مردمی فلسطينی در شهر بيت حانون، در نوار غزه  بودند،  به روی فلسطيني‌هائی که مي‌خواستند به سوی مناطق جنوبی  شمال اسرائيل موشک پرتاب کنند، شليک کردند. در اثر تيراندازي، به گفته مقامات فلسطينی چهار فلسطينی کشته شدند.

 اسرائيل اعلام کرده است که هدف از عمليات نظامی در نوار غزه، بازداشتن ستيزه جويان فلسطينی از پرتاب موشک به خاک اسرائيل است.