همزمان با موفقيت نسبی حزب راست گرا و ضد خارجی ناسيوناليست آلمان در انتخابات يک ناحيه، پارلمان آلمان در دو روز اخير مباحثاتی را در مورد افزايش فعاليتهای آن حزب و راه های جلوگيری از آن را در اين کشور شروع کرده است.

به گزارش پرويز مردانی خبرنگار صدای آمريکا در آلمان توجه فرمائيد.