رئيس جمهوری آمريکا می گويد، پيروزی در جنگ عراق هنوز به عنوان هدف روشن ايالات متحده به قوت خود باقی است، اما تصديق می کند که موج اخير خشونتها در آن کشور ممکن است به ايجاد تغييراتی در تاکتيکهای آمريکا بيانجامد.

آقای بوش روز گذشته در نطق راديويی اين هفته خود، خطاب به مردم آمريکا گفت، فرماندهان ارتش آمريکا برای تسلط مجدد بر اوضاع عراق، تغييراتی در تاکتيکهای نظامی خود بوجود خواهند آورد، اما عقب نشينی به هيچ وجه به عنوان يک گزينه مطرح نيست.

رئيس جمهوری آمريکا که در حال حاضر تحت فشارهای سياسی قرار دارد تا نشان دهد که اوضاع درعراق رو به بهبودی است، روز گذشته به منظور بحث پيرامون ماهيت دشمن و چالشهايی که عراق با آن دست به گريبان است، و نيز يافتن راهی بهتر جهت پيگيری استراتژی آمريکا در جنگ عراق، با مقامات ارشد دولت آمريکا ملاقات کرد.

ديک چينی، معاون رياست جمهوری، دانلد رامسفلد، وزير دفاع، و ژنرال جان ابی زيد، فرمانده ارشد ارتش آمريکا در عراق ، از جمله مقامات شرکت کننده در اين مذاکرات بودند.

زالمای خليل زاد (سفير آمريکا در عراق)، و ژنرال جرج کيسی نيز توانستند از بغداد، از طريق ويديو در اين بحث شرکت جويند. کاندوليزا رايس، وزير امور خارجه آمريکا که در حال حاضر در مسکو به سر می برد، به خبرنگاران گفت مذاکرات زيادی در زمينه چگونگی کاهش سطح خشونتها در عراق انجام خواهد شد.