ايران از تروريست ها ی عراق حمايت می کند
ايران از تروريست ها ی عراق حمايت می کند

ژنرال جرج کيسي، فرمانده ارشد نظامی آمريکا در عراق می گويد سربازان عراقی و ائتلاف به پيشروی در برابر نيروهای بسيار تفرقه برانگيزی که سعی دارند مردم عراق را از آينده ای روشن و پربار محروم کنند، ادامه می دهند.

اين آينده ای است که آنها پس از سی و پنج سال حکومت صدام حق دارند از آن برخوردار شوند.

ژنرال کيسی می گويد تند روهای سنّی مانند القاعده و طرفداران آن، ستيزه گران افراطی شيعه و بازيگران خارجي، عناصر مخرّب را شامل می شوند.

ايران و سوريه، با حمايت از تند روها و گروه های تروريست گوناگون که در داخل عراق عمل می کنند، به ايفای نقش زيانبار خود ادامه می دهند.

پرزيدنت بوش در مصاحبه ای با شبکه تلويزيونی فاکس گفت " ما نگران درگيری ايران ، به خصوص تحويل سلاح های خاص هستيم.

ژنرال مايکل باربرو، معاون عمليات رئيس ستاد نيروهای مسلح آمريکا، گفت: ايران بدون ترديد در آموزش برخی از اين گروه های افراطی شيعه و دادن پول و تجهيزات و نيز تکنولوژی ساختن بمب و ابزار انفجاری به آنها مسئوليت دارد.

ژنرال "زاهنر"، معاون ستاد اطلاعات نيروی چند مليتی در عراق گفت ايران ميليون ها دلار تجهيزات و ابزار نظامی به عراق می فرستد و نيز مهماتی را که برای نفوذ در بدنه زرهی تانک ها طرح شده است، در اختيار شبه نظاميان شيعه قرار می دهد.

ژنرال "زاهنر" گفت : کنترل چنين مهماتی در ايران از طريق دستگاه های دولتی صورت می گيرد و عناصر ياغی نقشی در آن ندارند.

عناصر وابسته به دولت آنرا انجام می دهند و تصمياتی که در باره آنها گرفته می شود آگاهانه است.

کاندوليزا رايس وزير امور خارجه آمريکا گفت : ما برای پيروزی عراقی هائی که نمی خواهند نفوذ ايران در کشورشان ادامه پيدا کند، بايد با چنگ و دندان بجنگيم. فرصتی برای ايستادگی در برابر حرکت ايران به داخل منطقه به دست آمده است، اين چيزی نيست که بتوان اجازه داد در شکل فعلی ادامه پيدا کند."