يک گروه بين المللی مدافع حقوق بشر از شليک بمب های خوشه ای به مناطق مسکونی در شمال اسرائيل توسط گروه ستيره گر شيعه حزب الله در جريان جنگ يک ماهه لبنان خبر داده است.

 Human Rights Watch که مقرّ آن در نيويورک است ميگويد اين نخستين باری است که استفاده حزب الله از بمب های خوشه ای تائيد می شود. استيون گوس مدير بخش تسليحاتی اين گروه ميگويد استفاده از بمب های خوشه ای عليه مناطق مسکونی غير نظامی هيچگاه قابل توجيه نبوده است زيرا هدف گيری اين بمب ها دقيق نيست.

 Human Rights Watch از اينکه اسرائيل و حزب الله، هردو، از بمب های خوشه ای در جنگ استفاده کردند، ابراز نگرانی کرده است. اين گروه ميگويد بمب های خوشه ای دو بار به يک روستای اسرائيلی در ناحيه جليلی شليک شد.