سازمان ملل متحد اريتره را به انتقال ۱۵۰۰ سرباز به منطقه بی طرف حائل که اريتره را ازاتيوپی جدا می سازد، متهم ساخته است.

يک هيات سازمان ملل متحد که مرزميان اريتره و اتيوپی را زيرنظردارد، می گويد نيروهای اريتره همراه با ۱۴ تانک روز دوشنبه وارد منطقه بی طرف شدند. به گفته اين هيات، نيروهای اريتره پاسگاه متعلق به سازمان ملل متحد را به اشغال خود درآورده اند. مقامات اريتره هنوزنظری ابرازنداشته اند.

سازمان ملل متحد طی بيانيه ای، ورود نيروهای اريتره به منطقه بی طرف را «نقض فاحش» قرارداد آتش بس سال ۲۰۰۰ با اتيوپی اعلام کرده است.

کوفی عنان دبيرکل سازمان ملل متحد ازاريتره خواسته است که بی درنگ نيروهای خود را ازمنطقه بی طرف خارج سازد. اريتره و اتيوپی ازسال ۱۹۹۸ تا سال ۲۰۰۰ در نواحی مرزی خود با يکديگرجنگيدند. تخمين زده شده است که ۷۰ هزارنفرجان خود را دراين جنگ ازدست دادند..

m