به مشروح گزارش خبرنگار ويژه بخش فارسی صدای آمريکا درباره استقرار نيروی دريايی آلمان در سواحل لبنان و عملکرد کلی نيروهای بين المللی در خاک لبنان توجه فرمائيد.