پليس نیویورک می گوید یک هواپیمای کوچک به یک ساختمان بلند مسکونی برخورد کرده است.

تصاویر تلویزیونی از صحنه، دود و شعله های آتش را که از چهار پنجره و دو طبقه فوقانی ساختمان بیرون می آید نشان می دهد.

پلیس و مسئولان امداد در محل حادثه در شرق منهتن سرگرم فعالیت و جستجو هستند.

علت حادثه هنوز روشن نشده است.