پليس ايران يک روحانی جنجالی شيعه را، پس از برخوردی که در مقابل خانه اش در تهران با حاميان او داشت، بازداشت کرده است.

 مقامات امنيتی امروز گفتند آيت الله محمد کاظمينی بروجردی، رهبر تظاهرات، بازداشت شده است.

بنا به گزارشها، دست کم دويست نفر، در اطراف خانه آيت الله بروجردی ، با درخواست آزادی هواداران محبوس وی جمع شده بودند. آنها شعارهائی مذهبی ميداند، و پلاکاردهائی حمل ميکردند که از آماده مرگ بودنشان بمنظور دفاع از سنت های مذهبی حکايت داشت.

مقامات ايرانی ميگويند بعضی از تظاهرکنندگان چاقو و اسيد با خود حمل ميکردند.

 آيت الله بروجردی قبلا هم برای طرفداری از جدائی مذهب از سياست در نظام دولتی جمهوری اسلامی بازداشت شده بود. اين روحانی ميگويد با نوشتن نامه هائی برای رهبران بين المللی خواستار حمايت آنان شده است.

ايران دارای رئيس جمهوری، و پارلمانی است که از طريق انتخابات برگزيده ميشوند، اما گزينش رهبر ارشد حکومت توسط روحانيون انجام ميگيرد.