دکتر عليرضا نوری زاده، نويسنده، روزنامه نگار و تحليل گر مسايل سياسی مقيم لندن، در پاسخ به پرسش بهروز عباسی خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا، اوضاع عراق و تغيرات لازم در کادر بلند پايه آن کشور را مورد بررسی قرار می دهد.