وودی گاتری Woody Guthrie آهنگساز و خواننده آمريکائی، طی سا ل های دهه بيست قرن بيستم کودکی و نو جوانی خود را در ايالات اکلا هما و تکزاس گذراند.

او نيز مانند بسياری از شهر وندان ايا لات ميانه آمريکا در آن زمان که دچار خشک سالی شديد شده بودند راهی کاليفرنيا شد.

برنامه امروز زندگی و پيشرفت در آمريکا شرحی از فعاليت های او در کاليفر نيا و سپس در نيو يورک است.